Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op onze verkoop en levering van onze producten en diensten via de website of directe verkoop en daarmee op alle offertes en overeenkomsten tussen ESTEDE Scientific en Opdrachtgever, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Algemene Voorwaarden zijn voor ESTEDE Technologies alleen bindend indien en voor zover deze door ESTEDE Scientific uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

ARTIKEL 1. DEFINITIES
 1. ESTEDE Scientific (hierna ESTEDE) is een handelsnaam van ESTEDE Business Solutions BV gevestigd te Aalten en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (Centraal Gelderland) onder dossiernummer 09166887 en met BTW-identifictienummer NL817429098B01.
 2. Klant: de natuurlijke of rechtspersoon aan wie ESTEDE een product of dienst verkoopt of een verkoopovereenkomst heeft afgesloten via directe verkoop, telefonisch, e-mail of de website of aan wie ESTEDE een offerte daartoe heeft uitgebracht.
 3. Algemene Voorwaarden: de bepalingen in dit onderhavige document of deze site.
 4. Product: het product of de producten die ESTEDE in het verkoopassortiment heeft en aanbiedt aan de klant.
 5. Dienst: de dienst of diensten die ESTEDE ten behoeve van de Klant zal verlenen.
 6. Website: de website(s) of webstore(s) van ESTEDE waarin de producten of diensten danwel informatie daarover aan opdrachtgevers en/of klanten worden aangeboden.
 7. Overeenkomst: de overeenkomst tussen ESTEDE en Klant krachtens welke ESTEDE een verkoop van een product of dienst zal uitvoeren.
 8. Materialen: werken zoals websites, huisstijlen, logo’s, afbeeldingen, audio, video, software, scripts, ontwerpen, documentatie, analyses, adviezen, rapporten, offertes alsmede voorbereidend materiaal daarvan.
ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding, offerte en verkoop van ESTEDE aan de klant en op elke overeenkomst tussen ESTEDE en de klant.
 2. De klant heeft de verantwoordelijkheid om deze algemene voorwaarden te lezen alvorens een overeenkomst aan of tot een aankoop over te gaan. Door het sluiten van de overeenkomst en / of door de aankoop van een product of dienst bevestigt de klant deze algemene voorwaarden te hebben gelezen en hiermee akkoord te gaan. De algemene voorwaarden zijn te allen tijde in te zien op de website. In die gevallen dat toegang tot de website niet mogelijk is, kunnen deze algemene voorwaarden op verzoek aan de opdrachtgever worden toegezonden.
 3. Indien een overeenkomst elektronisch tot stand komt, niettegenstaande het vorige lid en voordat de overeenkomst tot stand komt, kan de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan klant ter beschikking worden gesteld, op een wijze dat klant de algemene voorwaarden op een gegevensdrager kan opslaan. Indien dit door een redelijke omstandigheid niet haalbaar is voorafgaand aan het sluiten van de (koop)overeenkomst, zal de klant op de hoogte gebracht waar en hoe de klant deze algemene voorwaarden kan vinden en lezen of de klant ontvangt kosteloos en op zijn/haar verzoek een kopie exemplaar van de algemene voorwaarden.
 4. Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of gedeeltelijk of volledig vernietigd worden, blijven de overeenkomst en de overige voorwaarden van toepassing. De betreffende vernietigde of nietige bepaling zal terstond worden vervangen door een bepaling, die in onderling overleg en met instemming zo dicht mogelijk bij het origineel komt.
 5. Zaken, die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld of onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
ARTIKEL 3. AANBOD
 1. Het aanbod kan in de vorm van een offerte of via een weergave van een artikel of dienst met aanvullende diensten zoals verzendkosten op de website aan opdrachtgever/koper worden gegeven.
 2. Een aanbod in de vorm van een offerte heeft een geldigheidsduur van 30 dagen tenzij dit anders in de offerte is vermeld. Een aanbod op de website geldt zolang een product of dienst op de website vermeld staat. Geschiedt een aanbod onder bepaalde voorwaarden, dan wordt dit in het aanbod vermeldt.
 3. Het aanbod is vrijblijvend en niet bindend. ESTEDE is immer gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 4. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. Op de website wordt daarbij tevens een afbeelding gegeven daar waar mogelijk. Deze beschrijving heeft ten doel te helpen in de beslissing om tot koop of overeenkomst over te gaan. De opdrachtgever en/of koper dient ESTEDE om aanvullende informatie te vragen, mocht de beschrijving voor opdrachtgever en/of koper voor hem/haar onvoldoende zijn. Bij en na afsluiting van een overeenkomst of koop geeft de opdrachtgever en/of koper blijk, dat de beschrijvingen voldoende zijn om tot de koop of opdracht over te gaan. ESTEDE draagt zorg voor een adequate beschrijving. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ESTEDE niet.
 5. Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in het aanbod zijn een indicatie en zijn geen aanleiding tot schadevergoeding of ontbinding van de koop of overeenkomst.
 6. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. ESTEDE kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 7. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de opdrachtgever en/of koper duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
 8. Alleen in het aanbod genoemde producten en/of diensten zijn bindend in een overeenkomst.
 9. Een aanbod verliest haar geldigheid indien blijkt, dat door klant verstrekte gegevens onjuist zijn, of indien blijkt dat de persoon die deze aanvaardt daartoe niet bevoegd is. Indien pas na ontvangst van een aanvaarding blijkt dat deze gegevens onjuist is of deze persoon niet bevoegd is, is ESTEDE gerechtigd een overeenkomst, zoals hierna onder artikel 4. vermeldt, per direct op te zeggen.
ARTIKEL 4. OVEREENKOMST
 1. Een door ESTEDE gedane aanbod is de basis voor een overeenkomst tussen ESTEDE en opdrachtgever en/of koper. Een koop door opdrachtgever is een vorm van een dergelijke overeenkomst.
 2. Tot een overeenkomst wordt gekomen als de opdrachtgever en/of koper het aanbod accepteert en ESTEDE deze acceptatie heeft bereikt en heeft bevestigd aan de opdrachtgever en/of koper via e-mail of brief of andere communicatievormen. Met de acceptatie van het aanbod accepteert opdrachtgever en/of koper tevens deze algemene voorwaarden.
 3. Indien opdrachtgever en/of koper een aanbod via een offerte heeft ontvangen en hij/zij een inkoopdracht of bestelorder aan ESTEDE geeft op basis van deze offerte, dan is deze inkoopopdracht of bestelorder een acceptatie van het aanbod en onderhavige algemene voorwaarden door de opdrachtgever en/of koper. Bij tegenstrijdigheden tussen algemene voorwaarden van ESTEDE en opdrachtgever en/of koper zijn de algemene voorwaarden van ESTEDE bij een overeenkomst leidend.
 4. Aanvaarding van een aanbod langs elektronische weg is pas mogelijk nadat opdrachtgever een e-mailadres opgeeft en ESTEDE heeft geverifieerd dat dit adres werkt en aan opdrachtgever toebehoort. Na aanvaarding kan ESTEDE dit e-mailadres gebruiken voor alle communicatie betreffende de overeenkomst.
 5. Indien opdrachtgever het aanbod niet expliciet aanvaardt, maar er desondanks mee instemt, of althans die indruk wekt, dat ESTEDE werk verricht voor de client als zijnde overeengekomen, dan wordt het aanbod en ook het sluiten van een overeenkomst als aanvaard beschouwd door de client.
 6. Bij specifieke onderdelen van een dienst of product kunnen aanvullende voorwaarden gelden. Deze worden dan tijdig door ESTEDE beschikbaar gesteld aan opdrachtgever en/of koper. Gebruik van deze onderdelen geldt als aanvaarding van deze aanvullende voorwaarden. In geval van strijd tussen deze algemene voorwaarden en de aanvullende voorwaarden prevaleren de aanvullende voorwaarden.
ARTIKEL 5. PRIJZEN
 1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW), verzendkosten, administratiekosten en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
 2. Prijzen van ESTEDE zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. Voor de gevolgen van deze fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
 3. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 4. De prijzen van producten of diensten kunnen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt(en) en waar de ondernemer geen invloed op heeft. Daar waar nodig worden deze schommelingen doorberekend in de prijzen en geldt daarmee het hiernavolgende bepaling.
 5. ESTEDE heeft het recht om te allen tijde prijzen en kosten aan te passen op de website en de huidige prijslijsten.
 6. Prijsverhogingen na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 7. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.
ARTIKEL 6. CONFORMITEIT EN GARANTIE
 1. ESTEDE staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften met dien verstande dat het gaat om normaal gebruik van de producten en diensten.
 2. ESTEDE geeft fabrieksgarantie op de producten en diensten inoudende, dat de producten voor fabricagefouten aangeboden worden aan de fabrikant voor reparatie of vervanging van het product of dienst conform de bepalingen van de fabrikant.
 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 5 werkdagen na levering aan ESTEDE schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 4. De garantie geldt niet indien:
  - De opdrachtgever/koper de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
  - De geleverde producten of diensten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of de handleidingen van de producten of diensten;
  - De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
ARTIKEL 7. LEVERING EN UITVOERING
 1. ESTEDE zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten alsmede bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de opdrachtgever aan het ESTEDE kenbaar heeft gemaakt danwel met elkaar zijn overeengekomen.
 3. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding tenzij anders overeengekomen.
 4. Ontbinding van een overeenkomst geschiedt alleen indien ESTEDE en opdrachtgever dit met elkaar overeenkomen. Bij overeenstemming zal ESTEDE het bedrag dat de opdrachtgever reeds betaald heeft zo spoedig mogelijk terugbetalen.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal ESTEDE een vervangend product beschikbaar stellen. Indien dit vervangende artikel niet volledig naar wens is van opdrachtgever kan hij/zij met inachtneming van lid 4 van dit artikel om ontbinding van de overeenkomst vragen.
 6. Verzending en daarmee in verband houdende risico's van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ESTEDE tot het moment van bezorging aan de opdrachtgever tenzij anders is overeengekomen. ESTEDE kiest daarbij zelf de wijze waarop de producten en/of diensten verzonden en geleverd worden tenzij anders overeengekomen. Daar waar nodig vindt verzekering plaats van de zending. Deze kosten en alle andere aanvullende kosten aangaande transport en verzending van producten worden doorberekend aan de opdrachtgever tenzij anders overeengekomen.
 7. ESTEDE heeft het recht levering van een product of dienst (tijdelijk) te staken of te beperken indien de Opdrachtgever naar het oordeel van ESTEDE ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens ESTEDE niet na komt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. ESTEDE kan zekerheid verlangen van opdrachtgever alvorens zij de levering weer (volledig) hervat.
ARTIKEL 8. ABONNEMENTEN EN ANDERE DUURTRANSACTIES: DUUR, OPZEGGING EN VERLENGING
  Duur en Opzegging
 1. ESTEDE kan met opdrachtgever een overeenkomst aangaan voor een bepaalde of onbepaalde tijd aangaan.
 2. Zowel ESTEDE als de opdrachtgever kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van diensten of producten, te allen tijde opzeggen volgens het bepaalde in de overeenkomst en met inachtneming van een opzegtermijn één maand.
 3. Een overeenkomst, die voor bepaalde tijd is aangegaan tussen ESTEDE en opdrachtgever en die strekt tot het geregeld afleveren van diensten of producten eindigd uit rechtswege op de in de overeenkomst genoemde einddatum tenzij verlenging is overeengekomen.

 4. Verlenging
 5. overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van diensten of producten verloopt na de overeengekomen duur tenzij deze stilzwijgend wordt voortgezet. Deze stilzwijgende voortzetting heeft eenzelfde duur en overige vorwaarden als de oorspronkele overeengekomen tijd zoals overeengekomen in de overeenkomst voor bepaalde duur.
 6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van diensten of producten kan na einddatum tegen veranderde bepalingen worden voortgezet indien opdrachtgever en ESTEDE, deze per of na de einddatum van de overeenkomst met elkaar zijn overeengekomen.
ARTIKEL 9. BETALINGSVOORWAARDEN
 1. ESTEDE accepteert betalingen voor bestellingen via de website/webshop volgens de tijdens het bestelproces aangeboden betaalwijzen. De betaalwijzen kunnen per klant verschillen en is ter beoordeling van ESTEDE welke betaalwijze een klant krijgt aangeboden.
 2. Voor bestellingen via e-mail of telefoon danwel in persoon door klant of voor aangegane overeenkomsten van bepaalde of onbepaalde duur tussen ESTEDE en Klant verstuurt ESTEDE aan klant de door klant verschuldigde bedragen een factuur. Facturen worden hierbij per e-mail verstuurd tenzij opdrachtgever verzoekt om facturen per post. Bij facturen per post kan ESTEDE administratiekosten in rekening te brengen.
 3. Indien de klant van mening is dat (een deel van) een factuur onjuist is, dient klant haar bezwaren binnen twee weken na de factuurdatum aan ESTEDE te melden. ESTEDE zal het bezwaar dan onderzoeken en zo nodig een aangepaste factuur uitbrengen. Tijdens dit onderzoek is klant gehouden het niet- betwiste deel van de factuur te voldoen binnen de oorspronkelijke betalingstermijn.
 4. De betalingstermijn van een factuur is 14 dagen na de factuurdatum tenzij anders aangegeven op de factuur of anders is overeengekomen in de overeenkomst of de website.
 5. ESTEDE kan te allen tijde zonder opgaaf van redenen om vooruitbetaling vragen voorafgaand aan levering van producten en diensten. Hierbij gaat ESTEDE pas tot levering van producten of diensten over als ESTEDE de betaling op haar bankrekening heeft ontvangen. ESTEDE kan besluiten tot levering over te gaan als opdrachtgever een betaalbewijs kan overleggen. Indien klant niet tijdig betaalt, is hij in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist.
 6. Indien een verschuldigd bedrag niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande declaratiebedrag de wettelijke rente verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door ESTEDE. Tevens is klant dan gehouden tot volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor incassobureaus, deurwaarders en advocaten bovenop de administratiekosten van € 50,00.
 7. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval klant in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van klant wordt gelegd, klant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
 8. In bovenstaande gevallen en in ieder geval dertig dagen vanaf de datum van de declaratie heeft ESTEDE voorts het recht uitvoering van de Overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor opdrachtgever die hierdoor mocht ontstaan. ESTEDE kan bij hernieuwd uitvoeren van de gestaakte (delen van) de Overeenkomst administratiekosten in rekening brengen.
ARTIKEL 10. BESCHIKBAARHEID VAN SYSTEMEN
 1. Indien een dienst (mede) geleverd wordt via systemen en/of netwerken van ESTEDE of aan ESTEDE gelieerde ondernemingen zal ESTEDE zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van deze systemen en netwerken te realiseren, en om toegang tot door ESTEDE opgeslagen gegevens te realiseren.
 2. ESTEDE biedt geen garanties over de ononderbroken beschikbaarheid of is niet aansprakelijk voor geleden schade indien de systemen of netwerken niet of onvoldoende voldoende hebben gefunctioneerd.
 3. Zonder toestemming van ESTEDE is de klantverboden de door ESTEDE verschafte gebruikersnaam en/of aangemaakte accounts aan derden beschikbaar te stellen, of anders te gebruiken dan voor de aangegeven doeleinden.
 4. Ieder actie die middels het account, het klantenportaal of welk ander beheertool van een individuele gebruiker gebeurt, wordt geacht onder de verantwoordelijkheid en risico van Klant te geschieden. In geval van een vermoeden van misbruik van een account dient de klant dit zo spoedig mogelijk aan ESTEDE te melden zodat deze maatregelen kan nemen.
 5. ESTEDE heeft het recht om de website of een dienst of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. ESTEDE is niet aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.
 6. Indien naar het oordeel van ESTEDE een gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van ESTEDE of gelieerde ondernemingen en derden en/of van de dienstverlening via een netwerk, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, trojans en vergelijkbare software, is ESTEDE gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.
 7. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat ESTEDE door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van ESTEDE kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmacht situatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.
ARTIKEL 11. INSTALLATIE EN ONDERHOUD VAN SOFTWARE
 1. Indien het product of dienst (mede) strekt tot het installeren, configureren en/of onderhouden van software, is voorts het in dit artikel bepaalde van toepassing.
 2. ESTEDE zal zich inspannen om de bij het product of dienst gebruikte software up-to-date te houden. ESTEDE is hierbij echter afhankelijk van haar leverancier(s). ESTEDE is gerechtigd bepaalde updates of patches niet te installeren als dit naar haar oordeel een correcte dienstverlening niet ten goede komt.
 3. Aanpassingen van software ter verbetering van de functionaliteit of herstel van fouten door de leveranciers van ESTEDE geschiedt onder hun verantwoordelijkheid. ESTEDE is niet verantwoordelijk hoe en op welke wijze de aanpassingen door de leveranciers worden gedaan.
ARTIKEL 12 RECHTEN VAN INTELLECTUELE EIGENDOM
 1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de Dienst ontwikkelde of ter beschikking gestelde Materialen berusten uitsluitend bij ESTEDE of diens toeleveranciers.
 2. Client verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van de Overeenkomst of die schriftelijk worden toegekend en voor het overige zal Opdrachtgever de materialen niet verveelvoudigen of openbaar maken.
 3. Het is client niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de Materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de Materialen.
 4. Het is ESTEDE toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de Materialen. Indien ESTEDE door middel van technische bescherming de materialen heeft beveiligd, is het client niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.
 5. Indien door client aan ESTEDE verstrekte Materialen zijn beschermd door enig recht van intellectueel eigendom, staat opdrachtgever er te allen tijde voor in dat hij beschikt over alle licenties die noodzakelijk zijn voor de verstrekking aan en het bedoelde gebruik door ESTEDE daarvan in het kader van de Dienst.
 6. ESTEDE heeft het recht om bij materialen gebruik te maken van afbeeldingen, software en componenten van derden, inclusief open source software. Indien client het recht verkrijgt om deze materialen zelf te verveelvoudigen of openbaar te maken, ligt de verantwoordelijkheid op een correcte naleving van de betreffende licenties van derden bij client. ESTEDE zal client afdoende informeren over de van toepassing zijnde licentievoorwaarden.
 7. Het is client niet toegestaan ontwikkelde werken te verkopen, te verhuren, te sublicentiëren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen, ook niet indien de betreffende derde de programmatuur uitsluitend ten behoeve van client gebruikt, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
ARTIKEL 13. GEHEIMHOUDING
 1. Partijen ESTEDE en Klant zullen materialen die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze materialen zijn gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de materialen als vertrouwelijk bedoeld waren. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.
 2. ESTEDE zal geen kennis nemen van gegevens die opdrachtgever opslaat en/of verspreidt via de systemen van ESTEDE, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de overeenkomst of ESTEDE daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal ESTEDE zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen haar macht ligt.
 3. Deze verplichting blijft ook bestaan na beeindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de verstrekkende partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de materialen.
ARTIKEL 14. AANSPRAKELIJKHEID
 1. ESTEDE aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding slechts voor zover dat uit de bepalingen van dit artikel blijkt. Bij nadere overeenkomst kan hiervan worden afgeweken, echter uitsluitend indien dat expliciet in deze nadere overeenkomst is gebeurd.
 2. ESTEDE is slechts aansprakelijk jegens opdrachtgever in het geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst en uitsluitend voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie, doch echter nimmer hoger dan de aanschafwaarde van de product of dienst. Iedere aansprakelijkheid van ESTEDE voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
 3. ESTEDE is in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door opdrachtgever en schade wegens door ESTEDE gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de dienst vormt.
 4. De aansprakelijkheid van ESTEDE wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever ESTEDE onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en ESTEDE ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat ESTEDE in staat is adequaat te reageren.
 5. ESTEDE aanvaart geen aansprakelijkheid voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem, dat door opdrachtgever aan een derde is geleverd.
ARTIKEL 15. WIJZIGINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN
 1. ESTEDE behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van ESTEDE of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen per direct worden doorgevoerd.
 3. Indien Opdrachtgever een voor hem negatieve wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, dient hij voor de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden ESTEDE hierover te informeren. ESTEDE kan de wijziging in kwestie dan intrekken waarna deze voor Opdrachtgever niet meer zal gelden. Indien ESTEDE de wijziging niet wenst in te trekken, is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.
ARTIKEL 16. SLOTBEPALINGEN
 1. Op de algemene voorwaarden en overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
 2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin ESTEDE gevestigd is.
 3. Indien enige bepaling uit een overeenkomst nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst en Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.
 4. Informatie en mededelingen op de website van ESTEDE zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. In geval van enige inconsistentie tussen de website en een overeenkomst prevaleert de overeenkomst.
 5. Onder schriftelijk valt in deze voorwaarden ook e-mail en communicatie per fax, mits de identiteit en integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.
 6. De door ESTEDE ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Klant.
 7. Partijen stellen elkaar steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer en desgevraagd bank- of gironummer.
 8. Opdrachtgever geeft aan ESTEDE onherroepelijk toestemming om alle rechten en plichten ter zake de Overeenkomst over te dragen aan een derde. De contractsovername als bedoeld in artikel 6:159 BW komt tot stand door de mededeling ter zake aan client. Client mag echter zijn rechten en plichten ter zake de Overeenkomst uitsluitend overdragen aan een derde na expliciete schriftelijke toestemming van ESTEDE.